آدرس های مهم ( سفارتخانه ها)

 

1 آذربایجان تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور - ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤

2 آرژانتین تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣

3 آفریقای جنوبی تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 ٢٢٧١٩٥١٦

4 آلمان تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣

5 اتریش تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨

6 اردن تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

7 ازبکستان تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨

8 اسپانیا تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو - پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١

9 استرالیا تهران - منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤

10 افغانستان تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠

11 اکراین تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠

12 امارات متحده عربی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

13 انگلیس (بریتانیا) - تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠

14 اندونزی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

15 ارمنستان تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

16 ایتالیا تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

17 بحرین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦

18 برزیل تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥

19 بلاروس تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر - شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢

20 بلژیک تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨

21 بلغارستان تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠

22 بنگلادش تهران - یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345 88601781-83 88605445

23پاکستان تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده - ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨

24 پرتقال تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨

25 تاجیکستان تهران - منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم - ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩

26 تایلند تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢

27 ترکمنستان تهران - منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢

28 ترکیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

29 چک تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩

30 چین تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠

31 دانمارک تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧

32 روسیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢

33 رومانی تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١

34 ژاپن تهران - منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥

35 سوئد تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١

36  سوئیس تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ -

37 سودان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١

38  سوریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩

39 عراق تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پ. ٢٠ ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢

40 عربستان سعودی تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر - ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١

41 عمان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢

42 فرانسه تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣

43 فلسطین تهران - منطقه ٦ - خ. فلسطین - ش. ١٤٥ ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦

44 فلیپین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩

45 فنلاند تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

46 قبرس تهران - منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣

47 قطر - تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨

48 کانادا تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢

49 کره جنوبی تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩

50 کره شمالی تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧

51 کنیا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩

52 کوبا تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠

53 کویت تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢٥٧

54 گرجستان تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی - ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨

55 لبنان تهران - منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥

56 لهستان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤

57 لیبی تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩

58 مالزی تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧

59 مجارستان تهران - منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣

60 مصر تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩

61 مکزیک تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩

62 ترکیه هران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

63 نروژ تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦

64 نیجریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨

65 نیوزلند تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦

66 ویتنام تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥

67 هلند تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠

68 هند تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣

69 یمن تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤

70یونان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤

 

دارالترجمه هزاره سوم
اماده ارائه کلیه خدمات ترجمه در کوتاه ترین زمان
۱- ترجمه رسمی به کلیه زبان های زنده دنیا.انگلیسی/ترکی /آلمانی/عربی/ایتالیایی/فرانسوی/اسپانیایی و….
۲- ترجمه رسمی کلیه مدارک هویتی و تحصیلی
۳-اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه
۴-اخذ تاییدیه کلیه سفارت ها
۵-ارسال و دریافت رایگان مدارک
۶-ترجمه آنلاین از طریق واتساپ
☎️ تماس شعب:
پونک:
02144442131
واتساپ پونک
wa.me/989388959590
سعادت آباد:
02122136326
واتساپ سعا        دت آباد
wa.me/989054844824
انقلاب:
02122882330
واتساپ انقلاب
wa.me/989054844828
میرداماد:
02122882330
واتساپ میرداماد
wa.me/989022232572
ادرس سایت:
https://hezareh3.com

 

 

 

 

 

 

1234 گفت:
salam cheghadr khob ke in adresharo gozashtin.sepas
حیدر گفت:
سلام این مطب خیلی مفید و ک اربردی هست تشکر
YSIivgtrxMDzo گفت:
HskljNtnTXyoQpg
OtjUKexIFyqn گفت:
TEAMFWrX
xqAsIVZLoU گفت:
bctHmnPaGSYgzQN
EjulpqmA گفت:
tAEHmcOzxnDyR