ارسال

فایل شما با موفقیت ارسال شد.

توجه:
​​​​​​​ارسال تصویر پاسپورت صاحب اسناد و سایر افرادی که نامشان در سند آمده است یا ذینفع هستند، الزامیست. بدیهی است در صورت عدم ارائه تصویر پاسپورت یا اسپل، نام افراد طبق نظر مترجم زده خواهد شد و مسئولیت آن بعهده صاحب سند است. 
​​​​​​​

اگر قصد دارید چند فایل را باهم ارسال کنید لطفا آنها در یک فایل Zip یا Rar قرار دهید.​​​​​​​