ارسال فایل جهت ترجمه و ارتباط با کارشناس
ثبت سفارش آنلاین
دانلود اپلیکیشن اندروید

توجه داشته باشید که این امکانات صرفا جهت تسریع در فرایند ترجمه ایجاد گردیده و ارائه اصل مدارک به دفتر ترجمه جهت دریافت ترجمه و عنداللزوم اخذ تاییدات قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ضروری است. ​​​​​​​​​​​​​​